skip to main content
PA NL EN
Caribisch Nederland
Home Dienstverleners Kredietinstellingen, geldtransactiekantoren e.a.

Kredietinstellingen, geldtransactiekantoren e.a.

Als kredietinstelling, geldtransactiekantoor, e.a. bent u verplicht om ongebruikelijke transacties bij FIU-Nederland te melden. Dit staat in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES (Wwft BES). U meldt zowel uitgevoerde transacties als transacties die nog niet afgerond zijn (voorgenomen transacties). Zo draagt u bij aan de strijd tegen witwassen, onderliggende delicten en financieren van terrorisme.

Uw toezichthouder

De Nederlandsche Bank (DNB)

Naar de website

Wat betekent het zijn van poortwachter?

Twee van de verplichtingen die uit de Wwft BES voortvloeien zijn het “ken uw klant” principe en transactiemonitoring. Dit zorgt ervoor dat u weet met wie u zaken doet om in de eerste plaats, daar waar nodig, de voordeur tot ons financieel stelsel dicht te houden. Daarnaast dient u uw dienstverlening continu te monitoren op zogenoemde ongebruikelijke transacties. Dit geldt voor zowel voorgenomen als uitgevoerde transacties, waarbij een transactie geïnterpreteerd dient te worden zoals de Wwft BES voorschrijft: “handeling of samenstel van handelingen van of ten behoeve van een cliënt  in verband met het afnemen of het verlenen van diensten”.

Mocht u een ongebruikelijke transactie detecteren, dan dient u deze te melden bij de FIU-Nederland. Op deze manier draagt u bij aan het integer houden van het financiële stelsel en tegengaan van witwassen, onderliggende delicten en terrorismefinanciering.

Welke indicatoren helpen mij om transacties te beoordelen?

Een ongebruikelijke transactie is gebaseerd op de indicatoren zoals omschreven in de Regeling Wwft BES. Er zijn objectieve indicatoren die een concrete situatie voorschrijven die ten allen tijde gemeld dient te worden, ongeacht de omstandigheden. Bijvoorbeeld een bepaald grensbedrag in het geval van een specifiek type transactie. Daarnaast is er een subjectieve indicator waarbij het professionele oordeel van u als poortwachter bepalend is. Deze indicator schrijft voor dat u als professional bepaalt of de transactie mogelijk gelinkt kan zijn witwassen, onderliggende delicten of terrorismefinanciering om vervolgens daar waar nodig de transactie te melden. Omdat bij een subjectieve melding de omstandigheden van groot belang zijn, is het essentieel dat u bij deze transacties duidelijk vermeldt waarom u vindt dat de transactie ongebruikelijk is. 

De specifieke indicatoren die op uw sector van toepassing zijn vindt u hieronder. De codes die hier bij de indicatoren genoemd staan, zoals X Subjectief01, zijn de codes die u dient te gebruiken bij het melden van de ongebruikelijke transacties. Heeft u extra handvatten nodig? De algemene leidraad van de ministeries van Financiën en van Justitie en Veiligheid en de Good practice Wwft BES van De Nederlandsche Bank (DNB) bieden u handvatten om de wet na te leven.

DNB is uw toezichthouder en controleert of u zich aan uw verplichtingen uit de Wwft BES houdt.

Voor alle genoemde bedragen geldt: US dollar of de tegenwaarde daarvan in vreemde valuta.
Diensten als bedoeld in onderdelen a tot en met d, g, i en p tot en met w van bijlage A bij de wet.

XSubjectief01 – “Een transactie waarbij de dienstverlener aanleiding heeft om te veronderstellen dat deze verband kan houden met witwassen of financieren van terrorisme.”

XObjectief01 – “Het ligt in de rede dat transacties die in verband met witwassen of financieren van terrorisme aan politie of Openbaar Ministerie worden gemeld, ook aan de Financiële inlichtingen eenheid worden gemeld; er is immers de veronderstelling dat deze transacties verband kunnen houden met witwassen of financieren van terrorisme."

XObjectief02 - "Een girale transactie voor een bedrag van boven de USD 250.000."

XObjectief03 - "Een contante transactie voor een bedrag van boven de USD 11.000."

XObjectief04 - "Een contante storting voor een bedrag van USD 11.000 of meer ten gunste van een credit card of een vooraf betaald betaalinstrument (prepaid card)."

XObjectief05 - "Het gebruik van een credit card of een vooraf betaald betaalinstrument (prepaid card) in verband met een transactie voor een bedrag van USD 11.000 of meer."

XObjectief06 - "Een geldtransfer voor een bedrag van USD 2.000 of meer, tenzij het een geldtransfer betreft door een dienstverlener die de afwikkeling van bedoelde geldtransfer overlaat aan een andere dienstverlener waarop de meldingsplicht, bedoeld in artikel 3.5, eerste lid, van de wet, eveneens van toepassing is."

Wat gebeurt er met een ongebruikelijke transactie?

Een dienstverlener die melding heeft gedaan van een ongebruikelijke transactie ontvangt een automatisch bericht, te weten een ontvangstbevestiging. Deze is belangrijk in verband met de vrijwaring. Wij onderzoeken deze ongebruikelijke transactie. Als we de transactie na onderzoek verdacht verklaren, is deze beschikbaar voor opsporings-, inlichtingen-, en veiligheidsdiensten. Zij doen op basis van hun eigen prioriteiten verder onderzoek.