skip to main content
PA NL EN
Caribisch Nederland
Home Meldingsplicht

Meldingsplicht

De Wwft BES benoemt diverse groepen dienstverleners die dienen als poortwachters van het financiële stelsel.

In artikel 1.1 Wwft BES wordt aan de hand van de begrippen ‘dienstverlener’ en ‘dienst’ bepaald voor wie de wet van toepassing is. Een ‘dienstverlener’ is een ieder die beroeps- of bedrijfsmatig een ‘dienst’ verleent. Onder het begrip ‘dienstverlener’ vallen rechtspersonen maar ook natuurlijke personen.

Registreren

FIU-Nederland maakt onderscheid tussen geregistreerde dienstverleners en geregistreerde gebruikers namens deze meldende dienstverleners. Bent u de enige of eerste persoon die namens een dienstverlener registreert, dan bent u de hoofdgebruiker. U kunt zich ook registreren namens een reeds geregistreerde meldende dienstverlener, dan bent u subgebruiker.

Meldprocedure

Na registratie kunt u uw ongebruikelijke transacties melden bij de FIU-Nederland. Het melden dient te voldoen aan de eisen zoals opgesomd in artikel 3.5 Wwft BES en dient altijd te gebeuren via het Meldportaal. Wij raden u aan de handleiding voor het Meldportaal door te lezen wanneer u voor de eerste keer op deze wijze meldt.

Meldverzuim

Op basis van de Wwft BES zijn dienstverleners verplicht melding te maken van een voorgenomen of uitgevoerde transactie die voldoet aan één of enkele indicatoren zoals deze zijn vastgesteld. Indien een dienstverlener heeft verzuimd melding te maken van een ongebruikelijke transactie maakt deze zich schuldig aan een overtreding van de Wwft BES. Wanneer sprake is van het al dan niet opzettelijk niet voldoen aan de meldplicht, maakt de dienstverlener zich schuldig aan een strafbaar feit waaraan consequenties zijn verbonden, overeenkomstig artikel 6.1 Wwft BES. Bij niet-opzettelijk meldverzuim (een overtreding) kan hechtenis van ten hoogste zes maanden of geldboete van de vierde categorie worden opgelegd. Bij opzettelijk meldverzuim (een misdrijf) kan gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie worden opgelegd.

De FIU-Nederland kan op basis van de tot haar ter beschikking staande informatie over het meldgedrag van een instelling nader onderzoek plegen. Wanneer sprake is van potentieel meldverzuim kan de FIU-Nederland dit rapporteren aan de desbetreffende toezichthouder. Toezichthouders hebben op basis van de Wet financieel toezicht bevoegdheden om een dienstverlener een sanctie, dwangsom of boete op te leggen indien sprake is van het niet nakomen van de Wwft BES (meldplicht). Voorts kan ook het OM overgaan tot vervolging van niet melden.