skip to main content
PA NL EN
Caribisch Nederland
Home Nationale samenwerking

Nationale samenwerking

Gezien de complexiteit van witwassen en terrorismefinanciering is samenwerking voor de FIU-Nederland essentieel. Zowel nationaal als internationaal en zowel publiek als privaat.

Het voorkomen en bestrijden van deze problematiek is een gezamenlijke doelstelling van de FIU-Nederland en onze ketenpartners. In deze keten vinden diverse opeenvolgende activiteiten en inspanningen plaats die bijdragen aan het bereiken van die doelstelling. Van het melden van ongebruikelijke transacties en het analyseren van die meldingen tot aan de interventie zoals een barrière of het opsporen, vervolgen en veroordelen van strafbare feiten en het ontnemen van wederrechtelijke verkregen voordeel.

Meldingsplichtige dienstverleners

Een goede samenwerking met de meldingsplichtige dienstverleners is cruciaal voor de FIU-Nederland. Relevante en kwalitatief goede meldingen zijn voor ons van groot belang om snel en effectief onderzoek te doen naar eventuele betrokkenheid van natuurlijke personen en rechtspersonen bij misdrijven. De FIU-Nederland onderhoudt daarom veelvuldig contact met de meldingsplichtige dienstverleners en hun overkoepelende brancheverenigingen en beroepsorganisaties. Daarnaast organiseren we bijeenkomsten voor specifieke meldergroepen en worden er nieuwsbrieven verspreid rondom actuele thema’s.

Toezichthouders

Het Ministerie van Financiën heeft voor het toezicht op het juist naleven van de meldplicht een aantal toezichthouders aangewezen. In samenwerking met de toezichthouders geeft de FIU-Nederland voorlichting aan diverse groepen instellingen.

In de Wwft BES zijn mogelijkheden voor informatie-uitwisseling tussen de toezichthouders en de FIU-Nederland opgenomen ten aanzien van het meldgedrag van de meldingsplichtige dienstverleners. Hiervan wordt regelmatig gebruik gemaakt.

Opsporings-, inlichtingen- en veiligheidsdiensten en het Openbaar Ministerie

De door de FIU-Nederland verdacht verklaarde transacties vallen onder de Wet Politiegegevens worden ter beschikking gesteld aan de (bijzondere) opsporings-, inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Er is intensief contact met deze verschillende partners over hoe er zoveel mogelijk waarde uit financial intelligence gehaald kan worden. Het Openbaar Ministerie is hierin uiteraard een belangrijke partner.

Samenwerkingsverbanden

De FIU-Nederland besteed naast de bestaande samenwerking met ketenpartners, ook veel aandacht aan het verkennen en benutten van nieuwe vormen van samenwerking. De Fintell Alliance NL en het Financieel Expertise Centrum zijn hier voorbeelden van. Voor de BES-eilanden maken we gebruik van de opgedane kennis en nieuwe inzichten die voortvloeien uit dergelijke samenwerkingsverbanden.

Fintell Alliance NL: samenwerking met grootbanken
In het publiek-private samenwerkingsverband Fintell Alliance NL werkt de FIU-Nederland samen met de vier grootbanken van Nederland: ABN AMRO, ING, Rabobank en de Volksbank, en twee kleinere banken: Triodos en Knab. Samen met analisten en onderzoekers van deze vier banken werken we samen op één locatie en delen inzichten met elkaar binnen de juridische mogelijkheden. Zo leren we van elkaar en krijgen we samen meer zicht op criminele netwerken en hoe deze te werk gaan.

Het Financieel Expertise Centrum (FEC)
In het FEC werkt de FIU-Nederland samen met De Nederlandsche Bank, de Belastingdienst, de FIOD, de Nationale Politie, het Openbaar Ministerie en de Autoriteit Financiële Markten. We delen inzichten en stellen zogenaamde ‘red flags’ op: indicatoren die wijzen op bepaalde criminele activiteiten. Door alert te zijn op red flags kunnen we illegale praktijken in een vroeg stadium signaleren. Zo versterken we de integriteit van de financiële sector. U leest er meer over op de website van FEC.

Meer informatie over onze samenwerkingsverbanden leest u in ons jaaroverzicht.