skip to main content
PA NL EN
Caribisch Nederland
Home Veelgestelde vragen Ik krijg melding dat een door mij gemelde transactie verdacht is verklaard, wat nu?

Ik krijg melding dat een door mij gemelde transactie verdacht is verklaard, wat nu?

De FIU-Nederland ontvangt vanuit de meldingsplichtige instellingen ongebruikelijke transacties die zij analyseert in het kader van witwassen, onderliggende delicten en terrorismefinanciering. Aan de hand van onze database, bronnen zoals politie-informatie, de verschillende bevoegdheden die wij hebben en onze analysevaardigheden, beoordelen wij of er voldoende grond is om een transactie verdacht te verklaren. Deze verdacht verklaarde transactie (een VT) wordt vervolgens gedeeld met de relevante inlichtingen-, veiligheids-, of opsporingsdiensten. Het is goed om te beseffen dat een VT niet hetzelfde is als wat in het wetboek van Strafvordering met artikel 27 wordt bedoeld. Wat wij als FIU-Nederland met een VT aangeven, is dat er sprake is van een mogelijk belang voor de misdaadbestrijding in het kader van de Wwft en het integer houden van het financiële stelsel.  

Indien wij een door u gemelde transactie verdacht verklaren, krijgt u hiervan in beginsel een bericht. De uitzondering is als er zwaarwegende redenen zijn om dit bericht niet te versturen. Een voorbeeld is een embargo-onderzoek of een aantoonbaar afbreukrisico.

Het bericht dat een gemelde transactie verdacht verklaard is, is de zogenoemde dissemination notification die u ontvangt in het portaal. Het is belangrijk dat u op basis hiervan niet zonder meer conclusies trekt. Wij mogen namelijk niet delen waarom een transactie verdacht wordt verklaard en dus blijft de exacte reden voor u als melder onbekend. Ons advies is dan ook om een verdacht verklaring te zien als extra informatie binnen uw “ken uw klant” proces en de transactiemonitoring. Niet meer, niet minder. U kunt vervolgens op basis van uw eigen informatiepositie en uw risicobereidheid een afweging maken als poortwachter wat te doen. Een voorbeeld zou kunnen zijn om de betrokken partijen bij de transactie tijdelijk op verhoogd risico te zetten.

 • Alle indicatoren gerelateerd aan de Wwft BES beginnen met een X. (Bijv. X_Subjectief01)

 • Hoe u een ongebruikelijke transactie meldt is te lezen op de pagina Meldingsplicht.

 • Om hun toezichtstaak uit te kunnen voeren, ontvangen toezichthouders ieder kwartaal een rapportage vanuit de FIU-Nederland met daarin geaggregeerde data over het meldgedrag binnen de sector waarop zij toezien. Als toezichthouder hebben zij daarnaast ook het mandaat om bijvoorbeeld informatie over uw meldgedrag rechtsreeks bij u op te vragen en om – mocht het niet naar wens gaan – aanwijzingen te geven of verdere stappen te ondernemen. Aangezien het de Wwft-toezichthouder is die het meldgedrag beoordeelt, zijn zij ook degene bij wie u terecht kunt met vragen over hoe u de wet dient te interpreteren en wat wel en niet onder de Wwft valt. De toezichthouders hebben daar een leidraad voor geschreven ter handreiking aan de sector.

  De FIU-Nederland is de uitvoerende instantie vanuit de Wwft. Wij ontvangen uw meldingen van ongebruikelijke transacties en zijn de enige die inzage hebben in deze ongebruikelijke transacties. Een groot deel van onze collega’s is dagelijks bezig met het analyseren van deze transacties. Vanwege de staatsgeheime aard van dit werk kunnen wij veel details niet met u bespreken, maar dat betekent niet dat wij niet openstaan voor vragen. De vraag wat wel of niet gemeld moet worden, mogen wij niet beantwoorden. Maar wij kunnen u wel helpen met hoe er gemeld moet worden, wat u kunt doen om een melding zo informatief mogelijk te maken en wij proberen handvatten te geven die u assisteren bij uw taak als poortwachter. U kunt hiervoor altijd contact met ons opnemen.

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. Volgende