skip to main content
PA NL EN
Caribisch Nederland
Home Veelgestelde vragen Wat zijn de juridische gevolgen voor mij als melder wanneer ik een ongebruikelijke transactie meldt?

Wat zijn de juridische gevolgen voor mij als melder wanneer ik een ongebruikelijke transactie meldt?

Op basis van artikel 19 en 20 van de Wwft hebben meldingsplichtige instellingen, wanneer zij te goeder trouw en juist, volledig en tijdig melden een strafrechtelijke vrijwaring en is men civielrechtelijk niet aansprakelijk. U kunt als melder daarom niet aansprakelijk worden gesteld voor bijvoorbeeld de schade die uw klant oploopt als gevolg van uw melding. Daarnaast kunnen gegevens die u normconform aan ons meldt ook niet tegen u worden gebruikt in een strafrechtelijk onderzoek.

 • De FIU-Nederland ontvangt vanuit de meldingsplichtige instellingen ongebruikelijke transacties die zij analyseert in het kader van witwassen, onderliggende delicten en terrorismefinanciering. Aan de hand van onze database, bronnen zoals politie-informatie, de verschillende bevoegdheden die wij hebben en onze analysevaardigheden, beoordelen wij of er voldoende grond is om een transactie verdacht te verklaren. Deze verdacht verklaarde transactie (een VT) wordt vervolgens gedeeld met de relevante inlichtingen-, veiligheids-, of opsporingsdiensten. Het is goed om te beseffen dat een VT niet hetzelfde is als wat in het wetboek van Strafvordering met artikel 27 wordt bedoeld. Wat wij als FIU-Nederland met een VT aangeven, is dat er sprake is van een mogelijk belang voor de misdaadbestrijding in het kader van de Wwft en het integer houden van het financiële stelsel.  

  Indien wij een door u gemelde transactie verdacht verklaren, krijgt u hiervan in beginsel een bericht. De uitzondering is als er zwaarwegende redenen zijn om dit bericht niet te versturen. Een voorbeeld is een embargo-onderzoek of een aantoonbaar afbreukrisico.

  Het bericht dat een gemelde transactie verdacht verklaard is, is de zogenoemde dissemination notification die u ontvangt in het portaal. Het is belangrijk dat u op basis hiervan niet zonder meer conclusies trekt. Wij mogen namelijk niet delen waarom een transactie verdacht wordt verklaard en dus blijft de exacte reden voor u als melder onbekend. Ons advies is dan ook om een verdacht verklaring te zien als extra informatie binnen uw “ken uw klant” proces en de transactiemonitoring. Niet meer, niet minder. U kunt vervolgens op basis van uw eigen informatiepositie en uw risicobereidheid een afweging maken als poortwachter wat te doen. Een voorbeeld zou kunnen zijn om de betrokken partijen bij de transactie tijdelijk op verhoogd risico te zetten.

 • Allereerst is het belangrijk dat u de geheimhouding zoals omschreven in artikel 23 van de Wwft in acht neemt. Dit artikel schrijft voor wat wel en niet mogelijk is. Ten tweede is het bewaren van gegevens van belang. Na het melden van een ongebruikelijke transactie krijgt u van de FIU-Nederland een ontvangstbevestiging. Dit is het bewijs dat u daadwerkelijk gemeld heeft. De ontvangstbevestiging die u krijgt, is voor u het bewijs dat u een of meer transacties heeft gemeld. U moet deze bevestiging en andere belangrijke gegevens van de ongebruikelijke transactie 5 jaar bewaren. In artikel 34 van de Wwft leest u hier meer over.

  Zoals uitgelegd op de pagina Over FIU-Nederland analyseren wij de ongebruikelijke transacties na uw melding om te beoordelen of er voldoende grond is om deze verdacht te verklaren. Indien een transactie verdacht verklaard wordt, krijgt u hiervan bericht: de zogenoemde dissemination notification. Het is belangrijk dat u op basis hiervan niet zonder meer conclusies trekt. Voor meer informatie zie de veel gestelde vraag  ‘’ Ik krijg melding dat een door mij gemelde transactie verdacht is verklaard, wat nu?’’

  U krijgt géén bericht als wij een ongebruikelijke transactie niet verdacht verklaren. Wel bewaren wij alle ongebruikelijke transacties vijf jaar. Het kan dus voorkomen dat een ongebruikelijke transactie op een later moment alsnog verdacht verklaard wordt, bijvoorbeeld door nieuwe meldingen.

 1. Vorige
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5