Wwft BES

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES (Wwft BES) heeft de Wet identificatie bij dienstverlening BES (Wid BES), de Wet melding ongebruikelijke transacties BES (Wet MOT BES) en de Wet overschrijdende geldtransporten BES vervangen. Hierdoor is het voor dienstverleners die te maken hebben met de anti-witwaswetgeving, gemakkelijker om inzicht te krijgen in de verplichtingen waaraan zij moeten voldoen. De Wwft BES is op 1 juli 2012 in werking getreden. Zie voor relevante documenten:


Op deze pagina vindt u in het kort informatie over de Wwft BES. Deze wet bevat bepalingen met betrekking tot het verrichten van cliëntenonderzoek, de identificatie en verificatie van cliënten en het melden van ongebruikelijke transacties.  De volgende onderwerpen komen aan bod:

Doelstelling Wwft BES

Doelstelling van de Wwft BES is het handhaven van de integriteit van het financiële stelsel. Het publiek vertrouwen in dat stelsel wordt ernstige schade toegebracht wanneer onderdelen daarvan misbruikt worden voor het witwassen van uit misdrijf afkomstige gelden of voor het financieren van terrorisme. Via de Wwft BES wordt de informatiepositie ten behoeve van opsporing en vervolging versterkt, maar ook die van de meldingsplichtige dienstverleners.

Risicogeoriënteerde benadering

De Wwft BES kent een risicogeoriënteerde benadering. Dit houdt in dat dienstverleners zelf een inschatting maken van de risico's die bepaalde cliënten of producten met zich meebrengen en schept de mogelijkheid hun inspanningen aan te passen op deze risico's. Deze benadering is opgenomen binnen de eigen compliance regels en past binnen de eigen verantwoordelijkheid van de dienstverlener en de daarbij te hanteren zorgplicht. De interne regels zijn afgestemd en nemen toe naarmate het ingeschatte risico toeneemt. Daarnaast is in de Wwft BES niet dwingend voorgeschreven hoe een dienstverlener iets moet bereiken, maar slechts wat bereikt moet worden.

Meldingsplichtige dienstverleners

De meldingsplicht van de Wwft BES rust 'dienstverleners', die in de Wwft BES worden gedefinieerd als 'een ieder die beroeps- of bedrijfsmatig een dienst verleent. De definitie van het begrip ‘dienst’ bepaalt de reikwijdte van de Wwft BES op het terrein van het cliëntenonderzoek en de melding van ongebruikelijke transacties. Dit begrip is overgenomen uit de Wid BES en Wet MOT BES (die zijn opgegaan in de Wwft BES).

Onder het begrip ‘dienstverlener’ vallen zowel organisaties als natuurlijke personen.

De Wwft BES geldt voor de volgende dienstverleners:

  • Administrateurs Beleggingsinstellingen
  • Beleggingsinstellingen
  • Casino's
  • Handelaren in zaken grote waarde
  • Kredietinstellingen, Geldtransactiekantoren, e.a.
  • Levensverzekeraars en Assurantiebemiddelaars
  • Ondermeer Creditcard bedrijven en Kredietinstellingen
  • Trustkantoren
  • Vrije Beroepsbeoefenaren, t.w. de Onafhankelijke Juridische Adviseurs, Advocaten, (Kandidaat) Notarissen, Belastingadviseurs, Accountants en Bemiddelaars in onroerende zaken

Dienstverleners met een meldingsplicht dienen op basis van objectieve en/of subjectieve indicatoren ongebruikelijke transacties aan de FIU-Nederland te melden. Het niet melden van ongebruikelijke transacties kan gevolgen hebben.

Voor meer informatie (regelgeving) voor uw dienstverlener verwijzen wij u naar de dienstverlenerspagina.

Cliëntenonderzoek

Het vaststellen en vastleggen van de identiteit moet gebeuren voordat de transactie wordt uitgevoerd. Niet alleen bij het eerste contact, maar ook bij een duurzame relatie en bij het verlenen van bepaalde incidentele transacties, moet tot identificatie worden overgegaan. De dienstverlener vraagt iedere cliënt hiervoor zelf langs te komen met een geldig legitimatiebewijs. Als een cliënt eenmaal geïdentificeerd is en hij of zij komt daarna nog regelmatig terug, dan hoeft de dienstverlener niet steeds opnieuw om een identiteitsbewijs te vragen.

Wanneer de dienstverlener twijfelt over de juistheid of echtheid van het identiteitsbewijs, dan mag hij de dienst niet verlenen. Dit geldt ook als de klant zijn identiteit niet wil of kan bewijzen.

De Wwft (BES) vertelt niet op welke wijze de gegevens moeten worden vastgelegd.