Toezichthouders Wwft BES

Het Ministerie van Financiën heeft voor het toezicht op het juist naleven van de meldplicht een aantal toezichthouders aangewezen. Een belangrijk onderdeel van het toezicht is het nagaan of de instellingen beschikken over een adequate administratieve organisatie en interne controle. De organisatie van een instelling moet dusdanig op peil zijn dat zij in staat is om cliëntenonderzoek te verrichten en dat medewerkers in staat zijn een ongebruikelijke transactie te herkennen en te melden aan de FIU-Nederland. Daarnaast zien de toezichthouders erop toe dat de instellingen ook daadwerkelijk tot de uitvoering van het cliëntenonderzoek overgaan en in voorkomende gevallen melding doen van ongebruikelijke transacties.

Als toezichtautoriteit van de Wwft BES zijn aangewezen de hierna te noemen bestuursorganen voor zover het de genoemde diensten betreft.

De Nederlandse Bank (DNB) houdt Wwft toezicht op:

 • in bewaring nemen van effecten, bankbiljetten, munten, muntbiljetten, edele metalen en andere waarden;
 • openstellen van een rekening waarop een saldo in geld, effecten, edele metalen of andere waarden kan worden aangehouden;
 • verhuren van een safe-loket;
 • verrichten van een uitbetaling ter zake van het verzilveren van coupons of vergelijkbare stukken van obligaties of vergelijkbare waardepapieren;
 • sluiten of bemiddelen bij het sluiten van een levensverzekering tegen een premie als bedoeld in de Wet financiële markten BES, voor zover het betreft het sluiten van een levensverzekering tegen een premie als bedoeld in de Wet financiële markten BES;
 • doen van een uitkering uit hoofde van een levensverzekering als bedoeld onder e;
 • crediteren of debiteren dan wel doen crediteren of debiteren van een rekening waarop een saldo in geld, effecten, edele metalen of andere valuta kan worden aangehouden;
 • aangaan van een verplichting tot betaling ten behoeve van de houder van een creditcard aan degene die het vertoon van die creditcard bij wijze van betaling heeft aanvaard, het uitgeven van creditcards of het beheer van creditcards waaronder in elk geval wordt verstaan de uitvoering van betalingstransacties via creditcards;
 • verrichten van geldtransacties in de zin van de Wet financiële markten BES;
 • gelegenheid bieden mee te dingen naar prijzen en premies in het kader van de exploitatie van hazardspelen waaronder speelcasino’s;
 • verlenen van trustdiensten als bedoeld in de Wet financiële markten BES;
 • verrichten van kredietuitzettingen;
 • verlenen van krediet in de vorm van financiële lease;
 • verlenen van garanties en het stellen van borgtochten;
 • handelen in:
  • geldmarktinstrumenten waaronder cheques, wissels, depositocertificaten;
  • valuta’s;
  • financiële futures en opties;
  • swaps en soortgelijke financieringsinstrumenten; of
  • effecten;
 • deelnemen aan effectenemissies en het verrichten van diensten in verband daarmee;
 • optreden als elektronischgeldinstelling.

De Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt Wwft toezicht op (AFM-richtlijn):

 • sluiten of bemiddelen bij het sluiten van een levensverzekering tegen een premie als bedoeld in de Wet financiële markten BES, voor zover het betreft het bemiddelen bij het sluiten van een levensverzekering tegen een premie als bedoeld in de Wet financiële markten BES;
 • optreden als beleggingsmaatschappij in de zin van de Wet financiële markten BES;
 • verlenen van een beleggingsdienst waaronder wordt verstaan:
  • ontvangen en doorgeven van orders van cliënten met betrekking tot financiële instrumenten;
  • voor rekening van die cliënten uitvoeren van orders met betrekking tot financiële instrumenten;
  • beheren van een individueel vermogen.

De Belastingdienst/Grote ondernemingen, Bureau Toezicht Wwft houdt Wwft toezicht op:

 • als tussenpersoon optreden ter zake van overeenkomsten inzake onroerende zaken en rechten waaraan onroerende zaken zijn onderworpen;
 • handelen in voertuigen, edelstenen, edele metalen, sieraden, juwelen dan wel andere bij regeling van Onze Minister aan te wijzen zaken van grote waarde dan wel het bemiddelen daarbij boven een door Onze Minister te bepalen bedrag, dat voor de onderscheiden soorten zaken verschillend kan zijn;
 • geven van advies of het verlenen van bijstand door de natuurlijke persoon, rechtspersoon of vennootschap, die als notaris of kandidaat-notaris, accountant, belastingadviseur, dan wel als deskundige op juridisch, fiscaal of administratief gebied, dan wel in de uitvoering van een gelijksoortig juridisch beroep of bedrijf zelfstandig onafhankelijk beroeps- of bedrijfsmatig werkzaamheden verricht, bij:
  • het aan- of verkopen van onroerende zaken;
  • het beheren van geld, effecten, munten, muntbiljetten, edele metalen, edelstenen of andere waarden;
  • het oprichten of beheren van vennootschappen, rechtspersonen of soortgelijke lichamen;
  • het aan- of verkopen dan wel overnemen van ondernemingen;
 • optreden in naam en voor rekening van een cliënt bij enigerlei financiële transactie of onroerende zaaktransactie door een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vennootschap als notaris of kandidaat-notaris, dan wel in de uitoefening van een gelijksoortig juridisch beroep.