Publicatie jaaroverzicht 2020 FIU-Nederland

Op 10 juni 2021 heeft de minister van Justitie en Veiligheid het jaaroverzicht 2020 van de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-Nederland) aangeboden aan de Leden van de Tweede Kamer. Hier kunt u ons jaaroverzicht raadplegen.

De trend van de afgelopen jaren was een toename in het aantal ongebruikelijke transacties. Op basis van de genormaliseerde aantallen zet deze trend door in 2020.

In totaal zijn er 722.247 ongebruikelijke transacties gemeld door 1.914 verschillende instellingen. Gedurende 2020 zijn er 103.947 transacties, gebundeld in 19.114 dossiers, verdacht verklaard en gedeeld met de (bijzondere) opsporings-, inlichtingen en veiligheidsdiensten. Een sterke stijging die bij elkaar een waarde vertegenwoordigen van bijna 15 miljard euro (1). Deze stijging komt voort vanuit gecombineerde investeringen in capaciteit, technologie, kennis en expertise. 

Als het gaat om de waarde van de verdachte transacties is het belangrijk om te beseffen dat deze beïnvloed wordt door vaak zeer specifieke onderzoeken. Vandaar ook dat we zowel in 2019 als in 2020 een normalisatie vermelden ten aanzien van de waarde. Daarnaast komen dit soort onderzoeken vaak tot stand in samenwerking met buitenlandse FIU’s.  Dit betekent dat niet alle verdachte transacties, en daarmee dus ook niet de gehele waarde, betrekking hebben op in Nederland gepleegde criminaliteit. Met andere woorden, de waarde van de verdachte transacties kent de nodige nuance. Dat laat onverlet dat de toename in verdachte transacties een signaal is dat het zicht op (internationale) criminele geldstromen verder is toegenomen. Dit is toe te schrijven aan de al eerdere genoemde investeringen in capaciteit, technologie, kennis en expertise.

De FIU-Nederland is dan ook positief over de toekenning van extra gelden voortkomend uit het plan van aanpak witwassen voor groei op deze vier vlakken. 

De sterke stijging van het aantal verdachte transacties in 2020 bevestigt dat investeren in een combinatie van capaciteit, kennis, expertise en informatiesystemen resultaat oplevert. Het toont ook aan dat de FIU-Nederland op de juiste weg zit wat betreft het effectief kunnen analyseren van de ongebruikelijke transacties. Nu en in de toekomst.

Op basis van de trend van de laatste jaren lijkt het er sterk op dat het aantal ongebruikelijke transacties jaarlijks zal blijven toenemen. Alleen groeien in het aantal onderzoekers volstaat daarvoor niet. Om dit aantal te kunnen ondervangen begon de FIU-Nederland in 2020 met het vormen van een in-house DevOps team. Een team van onder andere IT-specialisten en data scientists om de informatiesystemen van de FIU-Nederland toekomstbestendiger te maken.

Successen kwamen daarnaast ook voort vanuit investeren op samenwerken. Één van de meest in het oog springende resultaten van 2020 is te vinden in een ketenbrede samenwerking rondom Covid-19 en misbruik van steungelden.  Een samenwerking die resulteerde in 1093 dossiers die zijn gedeeld met onze partners.

De FIU-Nederland is in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) aangewezen als de autoriteit waar ongebruikelijke transacties dienen te worden gemeld door meldingsplichtige instellingen. De FIU-Nederland analyseert deze meldingen en brengt transacties en geldstromen in kaart die in verband kunnen worden gebracht met witwassen en onderliggende basisdelicten alsmede financieren van terrorisme. Ongebruikelijke transacties die door het hoofd van de FIU-Nederland verdacht zijn verklaard, worden ter beschikking gesteld aan de diverse (bijzondere) opsporingsdiensten en inlichtingen- en veiligheidsdiensten. De FIU-Nederland vervult daarmee een belangrijke rol in het voorkomen en opsporen van witwassen, onderliggende delicten en terrorismefinanciering.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1) Belangrijk om op te merken is dat, net als in 2019 het geval was, deze totale waarde significant opgehoogd wordt door enkele uitzonderlijke transacties. In 2019 ging het om een beperkt aantal transacties die een waarde van 17 miljard euro vertegenwoordigde. Dit jaar was het een zeer beperkt aantal transacties met een waarde van bijna 4,5 miljard euro. Dat betekent dat het genormaliseerde bedrag in 2020 rond de 10,4 miljard euro ligt. Een sterke stijging t.o.v. de genormaliseerde 2 miljard euro van 2019. Dit is mede verklaarbaar door de stijging in het aantal verdachte transacties t.o.v. 2019.