Nationale samenwerking

‘Het voorkomen en bestrijden van witwassen en de financiering van terrorisme’ is een gezamenlijke doelstelling van de FIU-Nederland en haar ketenpartners. In de handhavingsketen vinden diverse opeenvolgende activiteiten en inspanningen plaats die bijdragen aan het bereiken van deze ketendoelstelling. Deze opeenvolgende activiteiten bestaan uit het melden van ongebruikelijke transacties; toezicht op de naleving van de meldplicht; het onderzoeken van de gemelde ongebruikelijke transacties; het opsporen, vervolgen en veroordelen van strafbare feiten en het ontnemen van wederrechtelijke verkregen voordeel. Om effectief op te treden is een goede samenwerking met de ketenpartners van belang.

Dienstverleners
Een goede samenwerking met de meldplichtige dienstverleners is cruciaal voor de FIU-Nederland. Relevante en kwalitatief goede meldingen zijn voor haar van groot belang om snel en effectief onderzoek te doen naar eventuele betrokkenheid van personen bij misdrijven. De FIU-Nederland onderhoudt veelvuldig contact met dienstverleners en hun overkoepelende brancheverenigingen en beroepsorganisaties. Daarnaast organiseert de FIU-Nederland regelmatig relatiedagen voor specifieke groepen dienstverleners en worden bijvoorbeeld nieuwsflitsen verspreid.

Toezichthouders
Het Ministerie van Financiën heeft voor het toezicht op het juist naleven van de meldplicht een aantal toezichthouders aangewezen. In samenwerking met de toezichthouders geeft de FIU-Nederland voorlichting aan diverse groepen instellingen.

Een belangrijk onderdeel van het toezicht is het nagaan of de instellingen beschikken over een adequate administratieve organisatie en interne controle. De organisatie van een instelling moet dusdanig op peil zijn dat zij in staat is om cliëntenonderzoek te verrichten en dat medewerkers in staat zijn een ongebruikelijke transactie te herkennen en te melden aan de FIU-Nederland. Daarnaast zien de toezichthouders erop toe dat de instellingen ook daadwerkelijk tot de uitvoering van het cliëntenonderzoek overgaan en in voorkomende gevallen melding doen van ongebruikelijke transacties.

Als toezichtautoriteit van de Wwft BES zijn aangewezen:

  • De Nederlandse Bank (DNB) voor wat betreft het toezicht op kredietinstellingen, financiële instellingen, geldtransactiekantoren, betaalinstellingen, levensverzekeraars (voor wat betreft het sluiten van levensverzekeringen), trustkantoren, casino’s en creditcardmaatschappijen.
  • De Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) voor wat betreft het toezicht op belegginsondernemingen, beleggingsinstellingen, banken en financiële dienstverleners voor zover deze bemiddelen in levensverzekeringen en instellingen voor Collectieve Belegging en Effecten (ICBE).
  • De Belastingdienst/Grote ondernemingen, Bureau Toezicht Wwft voor wat betreft het toezicht op op makelaars en tussenpersonen in onroerende zaken, bepaalde handelaren van goederen in grote waarde en op de vrije beroepsgroepen (advocaten, notarissen, accountants, belastingadviseurs e.d.).

Een uitgebreider overzicht van de specifieke diensten waarop bovengenoemde toezichthouders hun Wwft toezichttaak uitoefenen, vindt u hier.

In de Wwft BES zijn mogelijkheden voor informatie-uitwisseling tussen de toezichthouders en de FIU-Nederland opgenomen ten aanzien van het meldgedrag van de meldplichtige instellingen. Hiervan wordt regelmatig gebruik gemaakt.

Opsporings- en handhavingsdiensten
De door de FIU-Nederland verdacht verklaarde transacties worden ter beschikking gesteld aan de opsporingsinstanties. Een accountmanager van de FIU-Nederland onderhoudt intensief contact met de politie in Caribisch Nederland. Hij begeleidt de politie bij het indienen van informatieverzoeken en stimuleert het gebruik van verdachte transactie-informatie binnen opsporingsonderzoeken.

Openbaar Ministerie
Het Openbaar Ministerie in Caribisch Nederland en de FIU-Nederland werken nauw samen. De informatieverzoeken vanuit de opsporing, de zgn. LOvJ-verzoeken, worden ingediend via het Openbaar Ministerie.