Niets aan de hand

Regelmatig onderzoekt FIU-Nederland meldingen van ongebruikelijke transacties waarbij wordt vastgesteld dat de transacties weliswaar een ongebruikelijk karakter hebben maar toch legitiem zijn. In die gevallen krijgen deze transacties het predicaat 'niet verdacht' en worden alszodanig in het databestand van FIU-Nederland geregistreerd. Zo ook in de volgende zaak:

Al jaren hield een rijksambtenaar een betaalrekening bij een bank aan. Via deze rekening ontving hij maandelijks een bescheiden salaris. Plotseling echter, veranderde dit en vonden er - naast de salarisoverboeking - met regelmaat contante stortingen op zijn betaalrekening plaats. De verandering van het debiteren en crediteren op deze privérekening trok de aandacht van de bank. 

De bank wist dat de rijksambtenaar bij een dienst werkte, waarvan informatie voor bepaalde belanghebbenden erg waardevol kon zijn. Het was dan ook niet uit te sluiten, dat hier mogelijk sprake was van het aannemen van steekpenningen. De bank wilde om die reden niet met de cliënt in contact treden, maar kon door de prudente benadering ook niet vaststellen of de herkomst van het contant gestorte geld nu van legitieme of illegale herkomst was. De bank besloot de stortingen als ongebruikelijke transacties bij FIU-Nederland te melden.

FIU-Nederland deed onderzoek en stelde vast dat, vanwege een parttime dienstverband bij de overheid, de rekeninghouder een in omvang beperkt inkomen ontving. Verder werd vastgesteld dat de rekeninghouder naast zijn parttime ambtenarenfunctie ook een eigen nering was begonnen, waarbij contante inkomsten heel verklaarbaar waren. Alle inkomsten sloten goed aan op de fiscale situatie van de man, waardoor vastgesteld kon worden dat er geen sprake was van een illegale herkomst.

Door FIU-Nederland werden de transactiemeldingen dan ook als 'niet verdacht' verklaard en als zodanig in hun datasysteem geregistreerd. Dit houdt in, dat de transactie-informatie aan geen enkele instantie verstrekt zal worden. Mocht er in dit soort gevallen nieuwe bezwarende informatie ter beschikking komen, dan volgt er wel een nieuwe evaluatie van de transactie-informatie.

Overigens, als de rekeninghouder in deze specifieke situatie een zakelijke rekening had geopend, was de bank wellicht niet eens op het verkeerde been gezet.