Meldverzuim

Op basis van de Wwft BES zijn dienstverleners verplicht melding te maken van een voorgenomen of uitgevoerde transactie die voldoet aan één of enkele indicatoren zoals deze zijn vastgesteld. Indien een dienstverlener heeft verzuimd melding te maken van een ongebruikelijke transactie maakt deze zich schuldig aan een overtreding van de Wwft BES. Wanneer sprake is van het al dan niet opzettelijk niet voldoen aan de meldplicht, maakt de dienstverlener zich schuldig aan een strafbaar feit waaraan consequenties zijn verbonden, overeenkomstig artikel 6.1 Wwft BES. Bij niet-opzettelijk meldverzuim (een overtreding) kan hechtenis van ten hoogste zes maanden of geldboete van de vierde categorie worden opgelegd. Bij opzettelijk meldverzuim (een misdrijf) kan gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie worden opgelegd.

De FIU-Nederland kan op basis van de tot haar ter beschikking staande informatie over het meldgedrag van een instelling nader onderzoek plegen. Wanneer sprake is van potentieel meldverzuim kan de FIU-Nederland dit rapporteren aan de desbetreffende toezichthouder. Toezichthouders hebben op basis van de Wet financieel toezicht bevoegdheden om een dienstverlener een sanctie, dwangsom of boete op te leggen indien sprake is van het niet nakomen van de Wwft BES (meldplicht). Voorts kan ook het OM overgaan tot vervolging van niet melden.