Levensverzekeraars en assurantiebemiddelaars

  • sluiten of bemiddelen bij het sluiten van een levensverzekering tegen een premie als bedoeld in de Wet financiële markten BES.

 

 

Uitzonderingen;

 

Artikel 7

De indicatoren bij deze regeling blijven buiten toepassing in gevallen waarin ter voldoening aan toezeggingen omtrent pensioen door de werkgever aan werknemers, verbonden aan zijn onderneming:

door de werkgever overeenkomsten van verzekering zijn gesloten met een verzekeraar die ingevolge de Wet financiële markten BES het bedrijf van levensverzekeraar mag uitoefenen;

door de werknemers zelf overeenkomsten, bedoeld in onderdeel a, zijn gesloten, daartoe door de werkgever geheel of ten dele in staat gesteld.

Voor de toepassing van het in het eerste lid bepaalde, worden aan de begrippen pensioen, werknemer en werkgever en onderneming dezelfde betekenis toegekend als de overeenkomstige begrippen, vermeld in artikel

1, eerste en tweede lid, van de Pensioenwet BES.

 

Artikel 8

De indicatoren blijven voorts buiten toepassing ten aanzien van:

het sluiten van overeenkomsten van verzekeringen door een pensioenfonds als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Pensioenwet BES tot het overdragen of het herverzekeren van het uit de door het pensioenfonds aangegane verplichtingen voortspruitende risico;

het sluiten van overeenkomsten van overlijdensrisicoverzekeringen en andere verzekeringen zonder premievrije of afkoopwaarde;

ten aanzien van transacties waarvoor nog slechts een offerte is uitgebracht die nog niet door de verzekeringnemer is aanvaard.

 

Begripsbepaling Wet financiële markten BES;

 

Levensverzekeraar: degene die zijn bedrijf maakt van het sluiten van levensverzekeringen voor eigen rekening en het afwikkelen van die verzekeringen.

Levensverzekering: overeenkomst van verzekering tot het doen van geldelijke uitkeringen in verband met het leven of de dood van de mens, met uitzondering van overeenkomsten van ongevallenverzekering.

Bemiddelen: het in de uitoefening van een beroep of bedrijf als tussenpersoon verrichten van werkzaamheden, gericht op:
a. de totstandkoming van overeenkomsten inzake een financieel product tussen de aanbieder van dat product en een consument of cliënt;
b. de totstandkoming van transacties in effecten voor rekening van een cliënt;
c. het assisteren bij het beheer of de uitvoering van zodanige overeenkomsten of transacties.

Premie: door verzekeringnemer uit hoofde van een overeenkomst van verzekering verschuldigde, in geld uitgedrukte prestatie.

 

LEVENSVERZEKERAARS EN ASSURANTIEBEMIDDELAARS

  • doen van een uitkering uit hoofde van een levensverzekering als bedoeld onder het sluiten of bemiddelen bij het sluiten van een levensverzekering tegen een premie als bedoeld in de Wet financiële markten BES.

 

Uitzonderingen;

Artikel 7

De indicatoren bij deze regeling blijven buiten toepassing in gevallen waarin ter voldoening aan toezeggingen omtrent pensioen door de werkgever aan werknemers, verbonden aan zijn onderneming:

door de werkgever overeenkomsten van verzekering zijn gesloten met een verzekeraar die ingevolge de Wet financiële markten BES het bedrijf van levensverzekeraar mag uitoefenen;

door de werknemers zelf overeenkomsten, bedoeld in onderdeel a, zijn gesloten, daartoe door de werkgever geheel of ten dele in staat gesteld.

Voor de toepassing van het in het eerste lid bepaalde, worden aan de begrippen pensioen, werknemer en werkgever en onderneming dezelfde betekenis toegekend als de overeenkomstige begrippen, vermeld in artikel

1, eerste en tweede lid, van de Pensioenwet BES.

 

Artikel 8

De indicatoren blijven voorts buiten toepassing ten aanzien van:

het sluiten van overeenkomsten van verzekeringen door een pensioenfonds als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Pensioenwet BES tot het overdragen of het herverzekeren van het uit de door het pensioenfonds aangegane verplichtingen voortspruitende risico;

het sluiten van overeenkomsten van overlijdensrisicoverzekeringen en andere verzekeringen zonder premievrije of afkoopwaarde;

ten aanzien van transacties waarvoor nog slechts een offerte is uitgebracht die nog niet door de verzekeringnemer is aanvaard.

 

There is currently no content classified with this term.

Subscribe to RSS - Levensverzekeraars en assurantiebemiddelaars