FAQ

Meldplicht

Een melding van een ongebruikelijke transactie komt bij de FIU-Nederland in een afgeschermde database terecht. Deze database is ook niet toegankelijk voor de politie. Pas wanneer de melding is onderzocht binnen de FIU-Nederland en er genoeg reden blijkt om deze verdacht te verklaren, dan wordt deze verdachte transactie doorgemeld naar de opsporingsdiensten. De verdachte transactie is een politiegegeven, waarvan de opsporingsinstanties kunnen kennisnemen.

De opsporing kan de verdachte transactie-informatie op verschillende wijze gebruiken. Het Openbaar Ministerie heeft aangegeven uiterst prudent met het gegeven van de meldende dienstverlener om te gaan. Echter, afhankelijk van de onderzoeksfase en het doel, kan de VT-informatie een belangrijk onderdeel zijn van de bewijsvoering en kunnen de onderzoekende rechercheurs, op last van het bevoegd gezag, contact zouden opnemen met één van de transactiepartijen.

PEP staat voor Politically Exposed Person, in het Nederlands vertaald als politiek prominent persoon. In artikel 1.1 onder o van de Wwft BES worden politiek prominente personen omschreven als: natuurlijke personen die, anders dan als middelbare of lagere ambtenaren, een prominente publieke functie als bedoeld in artikel 1.2, eerste lid, bekleden of hebben bekleed, met uitzondering van degenen die deze functie ten minste een jaar hebben beëindigd, en directe familieleden of naaste geassocieerden als bedoeld in artikel 1.2, tweede en derde lid, van deze personen.

Er bestaat geen officiële lijst van PEP’s. Zie ook: http://www.fatf-gafi.org/topics/fatfrecommendations/documents/peps-r12-r22.html en http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006L0070:NL:NOT.

Het feit dat uw cliënt contante transacties verricht is op zich geen reden tot melden. Melden is slechts verplicht bij transacties die voldoen aan een van de hier genoemde indicatoren. Wanneer een indicator van toepassing is, is de transactie ongebruikelijk en dient deze gemeld te worden bij de FIU-Nederland

Indien uw cliënt zelf ook een meldingsplichtige dienstverlener is (bijvoorbeeld een autohandelaar of een juwelier), zult u moeten nagaan of uw cliënt reeds op grond van zijn/haar meldingsplicht de ongebruikelijke transactie(s) heeft gemeld. Indien dit reeds is gebeurd, dan adviseren wij u een kopie van deze melding(en) en van de ontvangstbevestiging van de melding in uw dossier te bewaren. Indien er geen melding door uw cliënt is gedaan, zult u uw cliënt – in zijn algemeenheid - moeten informeren over het bestaan van een meldingsplicht. Als u aanwijzingen heeft dat uw cliënt (in casu de autohandelaar of juwelier) zich (bewust) niet houdt aan de meldingsplicht, dan zult u zelf over uw cliënt een melding moeten doen. Immers, het opzettelijk niet doen van een melding kan een subjectieve indicator vormen die aanleiding geeft te veronderstellen dat mogelijk sprake is van witwassen (of financiering van terrorisme). Artikel 3.10 van de Wwft BES inzake geheimhouding slaat op de gegevens die geheim moeten blijven. Het functioneel aangeven dat een melding wel of niet is gedaan op verzoek van een andere meldplichtige dienstverlener behoort niet tot het doel van deze geheimhoudingsbepaling.

Ja, belastingfraude valt onder de Wwft BES. Het maakt namelijk niet uit of “zwart” geld verdiend is met legale handel, het feit dat het geld voor de fiscus wordt verzwegen, bijvoorbeeld door het onjuist invullen van het belastingformulier (=valsheid in geschrifte) maakt het strafbaar. Belastingfraude is een bijzonder strafrechtelijk misdrijf en wordt gezien als een (basis)misdrijf in de zin van de witwasbepalingen en valt binnen de ‘all crimes benadering’ van witwassen. Immers in het strafrecht staat dat het voorwerp afkomstig moet zijn van ENIG misdrijf en dit beperkt zich niet louter tot de misdrijven vermeld in het Wetboek van strafrecht

Ja, het indicatorenstelsel geeft dit beginsel zelfs expliciet aan voor alle dienstverleners: "Transacties die in verband met witwassen of de financiering van terrorisme aan politie of justitie worden gemeld, moeten ook aan het Meldpunt worden gemeld."

Voor een uitgebreide toelichting met betrekking tot meldverzuim, klik hier.

De Financial Action Task Force stelt drie keer per jaar een lijst op met landen die de FATF aanbevelingen onvoldoende hebben geïmplementeerd. Dit wordt de zogenaamde 'zwarte lijst' genoemd. Een overzicht van risicolanden vindt u op de website van de FATF

Ja, ook een voorgenomen transactie valt onder de werking van de Wwft BES en dient, indien u veronderstelt dat deze ongebruikelijk is, gemeld te worden bij de FIU-Nederland. Een transactie hoeft dus niet altijd uitgevoerd te zijn, te denken valt hierbij bijvoorbeeld aan het intrekken van de opdracht door de cliënt zonder aannemelijke verklaring.

Aan de hand van zogenaamde meldindicatoren wordt de meldingsplicht vanuit de Wwft BES nader ingevuld. Een ongebruikelijke transactie dient aan de FIU-Nederland gemeld te worden als deze voldoet aan één of meerdere indicatoren. Voor elke dienst gelden specifieke verplichtingen. In het overzicht van dienstverleners kunt u bekijken welke indicatoren gelden voor de dienst(en) die u verleent.

Voor een uitgebreide toelichting met betrekking tot de meldprocedure, klik hier.

Meldportaal

Dit heeft te maken met de invoering van het nieuwe systeem bij de FIU-Nederland op 14 mei 2011 Transacties die u vóór 14 mei 2011 heeft gemeld, staan daardoor anders vermeld. Het vermelde transactienummer bestaat uit een combinatie van het door u opgegeven transactienummer en een voor u onbekend nummer. In het transactienummer staat de letter ‘f’ opgenomen. U kunt uw melding in uw eigen administratie terugvinden door de cijfers die vóór de letter ‘f’ staan op te zoeken.

U treft bijvoorbeeld onderstaand bericht aan in uw Berichtenverkeer:

The following transaction(s) reported by you are being disseminated: Transaction # 1234f56789

Om de bijbehorende melding te zoeken in uw administratie, gebruikt u nu de cijfers 1234 (vóór de ‘f’), met de cijfers na de 'f' hoeft u niets te doen.  Neem contact op met het Servicepunt als u hier vragen over heeft via +31 (0) 88 662 9500 of per email.

Dit betekent dat een door u verzonden ongebruikelijke transactie door de FIU-Nederland verdacht is verklaard. In het bijbehorende bericht (Message) kunt u lezen om welke transactie het gaat: u vindt daar het transactienummer.

Om uw meldformulier te corrigeren, kunt u gebruik maken van de afgewezen melding zodat u het meldformulier niet opnieuw hoeft in te vullen: voor een uitgebreide toelichting, klik hier.

U kunt via uw printerinstellingen kiezen voor printen naar PDF. Indien u deze optie niet heeft, dan kunt u een PDF Creator downloaden van Internet.

U ontvangt van ons in het berichtenverkeer de ontvangstbevestiging in pdf-formaat. Dit document bevat enkel de xml-bestandsnaam, die u heeft geüpload.  U dient zelf zorg te dragen voor het aanmaken en opslaan van een pdf-bestand met de inhoud van uw melding.

Om veiligheidsredenen wordt de inhoud van uw melding na 24 uur uit het Meldportaal verwijderd. Daarna krijgt u een beknopte versie van uw melding te zien.

Bij “transactie” kiest u voor de optie money transfer. Vervolgens vult u de transactiegegevens in en slaat u deze op. Nu wordt in het scherm, onder de transactiegegevens, de opdrachtgever en de begunstigde zichtbaar. U kiest bij de opdrachtgever voor een persoon. Nadat u alle gegevens heeft ingevuld slaat u dit op en gaat u weer terug naar de transactie. Vervolgens kiest u bij de begunstigde weer een persoon en vult u de gegevens in. Na het opslaan, heeft u de mogelijkheid om de melding te verzenden.

De bedragen dient u te melden in hele getallen (dus zonder de centen). Een punt om duizendtallen te scheiden is niet nodig.

Als bancaire instelling dient u de SWIFT- of de instellingscode te vermelden. Afhankelijk van de code, dient u optie Swift of code instelling aan te vinken.

Ja, dat is mogelijk. Als hoofdmelder kunt u in het menu van het Meldportaal, onder “Beheer”, iedere submelder afzonderlijk autoriseren op verschillende niveaus. Zo kan worden ingesteld dat een submelder wel een webformulier kan invullen, maar niet kan verzenden. Neem contact op met het Servicepunt als u hierbij ondersteuning wenst, via +31 (0) 88 662 9500 of per email.

Ja, dat is mogelijk. Als u zich als tweede of derde persoon namens een instelling registreert, dient u het MeldID van uw meldende instelling in te vullen in het registratieformulier. Dit MeldID kunt u opvragen bij de reeds geregistreerde gebruiker(s).  U ontvangt van de FIU-Nederland binnen 3 werkdagen een bevestiging dat u bent geregistreerd.

U kunt deze zelf resetten op de inlogpagina van het Meldportaal. Levert dit problemen op, dan kunt u contact opnemen met het Servicepunt van de FIU-Nederland: via +31 (0) 88 662 9500 of per email.

Nee, zonder deze bevestiging kunt u niet melden. Heeft u de volledige registratieprocedure doorlopen, maar na vijf werkdagen nog geen bevestigingse-mail ontvangen? Dan verzoeken wij u contact op te nemen met het Servicepunt FIU-Nederland, via +31 (0) 88 662 9500 of per email.