Ondermeer Creditcard bedrijven en Kredietinstellingen

  • aangaan van een verplichting tot betaling ten behoeve van de houder van een creditcard aan degene die het vertoon van die creditcard bij wijze van betaling heeft aanvaard, het uitgeven van creditcards of het beheer van creditcards waaronder in elk geval wordt verstaan de uitvoering van betalingstransacties via creditcards.

Uitzonderingen;

Onder creditcard wordt niet verstaan een creditcard die alleen gebruikt kan worden bij de onderneming of instelling die deze creditcard uitgeeft of bij een onderneming of instelling die behoort tot dezelfde economische eenheid waarin rechtspersonen en vennootschappen organisatorisch zijn verbonden als de uitgevende onderneming of instelling.

Objectieve en subjectieve indicatoren zijn van toepassing op ondermeer creditcard bedrijven en kredietinstellingen.