Kredietinstellingen, Geldtransactiekantoren, e.a.

 

Begripsbepaling Wet financiële markten BES;

Kredietinstelling: degene die zijn bedrijf maakt van het buiten besloten kring ter beschikking verkrijgen van opvorderbare gelden van anderen dan professionele marktpartijen, en van het voor eigen rekening verrichten van kredietuitzettingen.

Geldtransactiekantoor: degene die zijn bedrijf maakt van het uitvoeren van geldtransacties ten behoeve of op verzoek van derden of het verrichten van werkzaamheden, gericht op de totstandkoming van zodanige transacties.

Geldtransactie:
a. het wisselen van munten of bankbiljetten;
b. het uitbetalen van munten of bankbiljetten op vertoon van een creditcard of tegen inlevering van cheques of andere waardepapieren;
c. het in het kader van een geldelijke overmaking ter beschikking krijgen van gelden of geldswaarden teneinde deze al dan niet in dezelfde vorm aan een derde
elders betaalbaar te stellen of te doen stellen, dan wel het betalen of betaalbaar stellen van gelden of geldswaarden die elders al dan niet in dezelfde vorm ter beschikking zijn gesteld, een en ander voor zover de geldelijke overmaking een op zichzelf staande dienst is;
d. het verrichten van andere bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen verwante activiteiten.

Beleggingsmaatschappij: rechtspersoon die gelden of andere goederen ter collectieve belegging vraagt of heeft verkregen teneinde de deelnemers in de opbrengst van de beleggingen te doen delen.

Objectieve en subjectieve indicatoren zijn van toepassing op kredietinstellingen, geldtransactiekantoren, e.a.

Zaken die volgens de Wwft-BES vallen onder de activiteiten van Kredietinstellingen, Geldtransactiekantoren, e.a. zijn: 

 • Het in bewaring nemen van effecten, bankbiljetten, munten, muntbiljetten, edele metalen en andere waarden;
 • Openstellen van een rekening waarop een saldo in geld, effecten, edele metalen of andere waarden kan worden aangehouden;
 • Verhuren van een safe-loket;
 • Verrichten van een uitbetaling ter zake van het verzilveren van coupons of vergelijkbare stukken van obligaties of vergelijkbare waardepapieren;
 • Crediteren of debiteren dan wel doen crediteren of debiteren van een rekening waarop een saldo in geld, effecten, edele metalen of andere valuta kan worden aangehouden;
 • Verrichten van geldtransacties in de zin van de Wet financiële markten BES;
 • Verrichten van kredietuitzettingen;
 • Verlenen van krediet in de vorm van financiële lease;
 • Verlenen van garanties en het stellen van borgtochten;
 • Handelen in:

1°. Geldmarktinstrumenten waaronder cheques, wissels, depositocertificaten;

2°. Valuta’s;

3°. Financiële futures en opties;

4°. Swaps en soortgelijke financieringsinstrumenten; of

5°. Effecten;

 • Deelnemen aan effectenemissies en het verrichten van diensten in verband daarmee;
 • Optreden als beleggingsmaatschappij in de zin van de Wet financiële markten BES;
 • Verlenen van een beleggingsdienst waaronder wordt verstaan:

1°. Ontvangen en doorgeven van orders van cliënten met betrekking tot financiële instrumenten;

2°. Voor rekening van die cliënten uitvoeren van orders met
betrekking tot financiële instrumenten;

3°. Beheren van een individueel vermogen;

 • Optreden als elektronischgeldinstelling.

 

Uitzonderingen;

Als dienst bedoeld in, verrichten van een uitbetaling ter zake van het verzilveren van coupons of vergelijkbare stukken van obligaties of vergelijkbare waardepapieren, wordt niet aangemerkt:

 • a. Het in het kader van een premiebetaling uit hoofde van een verzekeringsovereenkomst in ontvangst nemen van gelden of geldswaarden, ten einde deze gelden of geldswaarden al dan niet in dezelfde vorm elders betaalbaar te stellen of te doen stellen aan een instelling waaraan het op grond van de Wet financiële markten BES is toegestaan het verzekeringsbedrijf in Bonaire, Sint Eustatius en Saba uit te oefenen;
 • b. Het in het kader van een uitkering uit hoofde van een verzekeringsovereenkomst betalen of betaalbaar stellen van gelden of geldswaarden, nadat deze gelden of geldswaarden elders al dan niet in dezelfde vorm ter beschikking zijn gesteld door een instelling waaraan het op grond van de Wet financiële markten BES is toegestaan het verzekeringsbedrijf in Bonaire, Sint Eustatius en Saba uit te oefenen.